Privātuma un datu apstrādes politika

SIA Skaņkārta privātuma noteikumi
Lietotāju datu drošība
SIA “Skaņkārta” ir interneta veikala skangrams.lv pārvaldītājs. SIA “Skaņkārta” ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

 1. Skangrams.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA “Skaņkārta” var saņemt informāciju, kas satur personas datus:
  1.1 iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
  1.2 netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu skangrams.lv izmantošanu).
 2. Pircēju personas datus SIA “Skaņkārta” apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, SIA “Skaņkārta” izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
 3. Iegādājoties Interneta veikalā skangrams.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj SIA “Skaņkārta” reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt pircēja personas datus, ka arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:
  3.1 datu apstrāde, izriet no skangrams.lv pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);
  3.2 dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;
  3.3 dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (epasta un/ vai SMS) sūtīšanai;
  3.4 dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).
 4. SIA “Skaņkārta” nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina skangrams.lv interneta veikalā iegādāto preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.
  4.1 izmantojot maksājumu kartes kā apmaksas opciju, maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus SIA Skaņkārta nodod pilnvarotajam apstrādātājam SureCart Inc.;
 5. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs var informēt SIA “Skaņkārta“, izmantojot mājas lapas kontaktu sadaļu.
 6. Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
  6.1 kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
  6.2 kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
  6.3 informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.
 7. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.

Sīkdatnes (cookies)

Informācija, ko iegūstam par apmeklētājiem, izmantojot mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim. Lai varētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus mūsu klientiem un izvērtēt vajadzības uzlabot mājas lapas saturu un tā izvietojumu, par interneta veikala apmeklētājiem papildus lietotāja sniegtajiem datiem tiek ievākta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos (IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās veikala sadaļas un preces).

Sīkdatņu politika

1. skangrams.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un Interneta veikala plašākas izmantošanas iespējas.
2. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome vai Safari) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

3. Pastāv trīs galvenie sīkdatņu veidi:
   3.1 Sesijas sīkdatnes ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī līdz sesijas beigām, tīmekļa vietnes atstāšanai vai tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanai, un tie tiek izmantoti, lai piedāvātu pakalpojumus, kuriem nepieciešama verifikācija kādā konkrētā interneta vietnē;
   3.2 Pastāvīgie sīkfaili tiek glabāti datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī uz laiku, kas noteikts sīkfaila parametros vai kamēr tos izdzēš lietotājs, un tie tiek izmantoti, lai atcerētos lietotāja izvēlētos uzstādījumus un personalizētu saskarni;
   3.3 Trešās puses sīkdatnes ļauj iegūt informāciju par to, kā tiek izmantotas tīmekļa vietnes, un lai nodrošinātu lietotājiem reklāmu saturu, kas optimāli pielāgots konkrētu lietotāju interesēm.
4. Izmantojot skangrams.lv interneta veikalu, lietotājs piekrīt sava datora sīkdatņu analīzei, piedāvājot personalizētus piedāvājumus.
5. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju (Pircēju). Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:
   5.1 skangrams.lv pielāgošanai lietotāju (Pircēju) vēlmēm,
   5.2 skangrams.lv izmantošanas optimizēšanai,
   5.3 reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām priekšrocībām,
   5.4 statistikas veidošanai par skangrams.lv apmeklētāju skaitu.