Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “Skaņgrams”, reģistrācijas Nr.44103118421 , juridiskā adrese: Ausekļa iela 5, Sigulda, LV-2150 (turpmāk Uzņēmums),

un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kas veic preču pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā veikals.skangrams.lv (turpmāk – e-veikals).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma e-veikalā.

2. DISTANCES LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS

2.1. Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Uzņēmuma apstiprinājumu, ko automātiski pēc pasūtījuma pabeigšanas ģenerē Uzņēmums ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

3. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI PAR PRECES PASŪTĪŠANU

Lai veiktu pasūtījumu e-veikalā:

3.1. pie interesējošās preces Pircējam jānospiež pogu “Ielikt grozā”

3.2. lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež uz lauka kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu. Iespējams atgriezties e-veikalā, izvēlēties papildus citas preces un pēc tam atkārtoti atgriezties iepirkumu grozā;

3.3. lai veiktu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju par Pircēju. Pēc pasūtījuma reģistrēšanas tiks attēlots teksts “Jūsu pasūtījums ir saglabāts.’’

3.4. Pasūtījumus iespējams veikt jebkurā diennakts laikā, reģistrējot pasūtījumu interneta veikalā.

3.5. Pasūtījums tiek apstrādāts darba dienās no 10:00 līdz 17:30. Ja pasūtījumu veikts citā laikā, to apstrādās nākamajā darba dienā.

3.6. Pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā Uzņēmums sazināsies ar Pircēju, lai iespējams precizētu informāciju un/vai apstiprinātu pasūtījumu.

4. PASŪTĪJUMA APMAKSAS NOTEIKUMI

4.1. Par pirkumu e-veikalā Pircējs var norēķināties veicot pārskaitījumu. Kad aizpildīta informācija pasūtījuma formā, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā pirms preces saņemšanas. Rēķinā būs norādīti visi dati, kas nepieciešami apmaksai internetbankā vai bankas filiālē. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiks veikta pēc naudas saņemšanas Uzņēmuma norēķinu kontā.

4.2 Par pirkumu e-veikalā Pircējs var norēķināties izmantojot PayPal kontu vai bankas kartes datus. Maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus apstrādā PayPal. PayPal privātuma politika apskatāma šeit.

4.3. Par pirkumu e-veikalā Pircējs var norēķināties izmantojot internetbanku. Maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

4.4. Ievadot maksājuma datus pircējam ir iespējams pievienot atlaižu kupona kodu ja tāds ir pieejams. Kupona kodu var iegūt piedaloties dažādās SIA Skaņgrams rīkotās akcijās.

5. PIEGĀDES NOTEIKUMI

5.1. Digitālu produktu piegāde tiek veikta uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

5.2. Uzņēmums patur tiesības nepiegādāt/nodot preci, ja Pircējs nav veicis preces apmaksu.

5.3. Uņēmums nav atbildīgs par preču subjektīvām īpašībām, piem. grāmatu, datu nesēju, audioierakstu, digitāla kontenta  u.c. saturu!

6. DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS

6.1. Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus Latvijas Republikas teritorijā ne vēlāk kā 14 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja vai atbisltoši e-veikala noteiktiem termiņiem ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

6.2. Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu Pircēja pasūtītās preces trūkuma dēļ, Uzņēmums informē par to Pircēju. Tādā gadījumā Uzņēmums var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci.

7. ATTEIKUMA TIESĪBAS

7.1. Patērētājs piekrīt, ka pēc pēc naudas saņemšanas Uzņēmuma norēķinu kontā tiek uzsākta digitāla produkta piegāde.

7.2. Brīdī kad digitāla produkta piegāde tiek uzsākta un produkta lejuplādes saites tiek izsūtītas uz patērētāja norādīto e-pastu, patērētājs zaudē atteikuma tiesības.

7.3. Patērētājs nevar atteikties no digitāla satura, kura piegāde ir uzsākta.

7.4. Patērētājs var atteikties no digitāla satura, kura piegāde nav uzsākta.

8. KONFIDENCIALITĀTE

8.1. SIA “Skaņgrams” nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina skangrams.lv interneta veikalā iegādāto preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti vai šis līgums.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas normative aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

10. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

10.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs veicis Preču pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.  

11. UZŅĒMUMA REKVIZĪTI

Nosaukums: SIA ‘’Skangrams

Reģistrācijas numurs: 44103118421

Juridiskā adrese: Ausekļa iela 5, Sigulda, LV-2150

Bankas konts:

Banka: AS “SWEDBANK” HABALV22

IBAN: LV06HABA0551045580306

Tālrunis:+371 6186820